Novorozenecký screening


U všech novorozenců narozených na území ČR se provádí novorozenecký laboratorní screening vrozených či dědičných onemocnění metodou odběru tzv. suché kapky krve na novorozenecké screeningové kartičce. Cílem novorozeneckého screeningu je rychlá diagnostika a včasná léčba novorozenců s těmito onemocněními.

Celoplošné, komplexní a včasné vyšetření všech novorozenců je nezbytným předpokladem pro včasné rozpoznání a léčbu dědičných metabolických poruch. Naše screeningové centrum chce sloužit tomuto cíli společně se všemi zainteresovanými klinikami, lékaři, porodními asistenty a pediatrickými ambulancemi.


Kvalita vyšetřování


Naše laboratoř je certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001:2000. Jakost je kontrolována systémem externí kontroly kvality organizovaným Centers for Diseases Control and prevention, USA, výsledky 03/2009. Pro oblast následné diagnostiky se laboratoř účastní celoevropského systému ERNDIM
Pilotní studie proběhla ve spolupráci s FN Ostrava.

Kontakty a informace o vyšetřování


V případě jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte na adrese:

  NOVOROZENECKÝ SCREENING
  Laboratoř dědičných metabolických poruch
  OKB, Fakultní nemocnice Olomouc
  I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

  mail: novorozeneckyscreening@gmail.com
  help line: 588 445 910
  telefon: 58844 / 3231, 3228, 3229, 3230, 3232, 3234  Technické provedení


  Screening dědičných metabolických onemocnění byl započat před téměř padesáti lety když Dr. Robert Guthrie vyvinul metodu stanovení fenylalaninu v krevní skvrně pro detekci fenylketonurie. Během posledních let se prosadila technika tandemové hmotnostní spektrometrie (TMS). Hlavní výhodou je možnost současné detekce mnoha metabolitů v jedné analýze z krevní skvrny, což umožňuje identifikaci několika onemocnění současně. Touto technikou jsou detekovány dva druhy látek - aminokyseliny a acylované karnitiny. Zvýšené hladiny aminokyselin mohou identifikovat dědičné poruchy v metabolismu aminokyselin (fenylkeotnurie, leucinosa a další). Změněné hladiny acylovaných karnitinů mohou identifikovat defekty v oxidaci mastných kyselin a organické acidurie.

 • Metodika


 • Pro vyšetření na TMS je zapotřebí vyrazit malý terčík (3 mm průměr) z krevního papírku. Papírek je následně extrahován a přímo analyzován hmotnostním spektrometrem, který měří látky na základě poměru hmotnosti a náboje molekuly. Molekuly se nejprve kladně nabijí a dále rozdělí a detekují. Tandemový hmotnostní spektrometr se skládá ze dvou hmotnostních spektrometrů, což umožňuje stanovení látek ve složitých vzorcích (krev) bez předchozího rozdělení. Nabité molekuly jsou nejprve separovány v prvním hmotnostním spektrometru, následně vstupují do "kolizní cely" kde jsou dále rozštěpeny na fragmenty, které jsou separovány v druhém hmotnostním spektrometru a nakonec detekovány. Každá molekula má svůj charakteristický profil fragmentů (např. acylované karnitiny produkují fragment 85 m/z). Tandemový hmotnostní spektrometr je pro novorozenecký screening nastaven pouze pro měření určitých skupin látek se specifickým fragmentačním profilem. Samotná analýza je velmi rychlá, cca 2 minuty, což je umožňuje vyšetřit vysoký počet vzorků.

 • Interpretace výsledků


 • Metabolické poruchy jsou zapříčiněny nefungováním biochemické dráhy, způsobující nahromadění specifických aminokyselin nebo acylovaných karnitinů. U TMS je měřeno několik metabolitů současně a interpretace je založena na nálezu abnormálně zvýšené koncentrace (nad rozhodovací tzv. "cut off" hodnotu) nebo specifickém poměru látek. Typickým příkladem může být MCAD deficit, který se projevuje zvýšenou hladinou C6, C8 a C10 karnitinů, avšak C8 karnitin (brán jako hlavní marker onemocnění) nemusí být vždy zvýšený nad cut off hodnotu, protože defekt v oxidaci mastných kyselin vede ke snížení hladiny karnitinu a všech acylovaných karnitinů.

 • Závěr


 • Tandemová hmotnostní spektrometrie je vynikající technikou pro pre-symptomatickou identifikaci dědičných metabolických onemocnění. Interpretace výsledků však vyžaduje vysoce zkušený personál obeznámený s problematikou dědičných metabolických poruch a jinými možnými biochemickými abnormalitami.